1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS. BLOC CAFÈ durà a terme un CONCURS dirigit a tots els consumidors potencials denominat “#Bloctusiasta”, amb la finalitat de dinamitzar les xarxes socials del gimnàs d’escalada, tot premiant la fidelitat dels socis, a més d’intentar captar-ne de nous.
2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. El CONCURS es durà a terme dins del Principat d’Andorra.
3. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació en el CONCURS començarà el dia 2 de gener 2018 i finalitzarà el dia 21 de gener 2018, ambdós dies inclosos.
4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS. El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa per al participant.
5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS. El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través de tots els mitjans online de BLOC CAFÈ: web, Newsletter, Facebook i Twitter.
6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. Per concursar, els participants han de publicar a Instagram una fotografia de les instal·lacions BLOC CAFÈ (on apareguin ells o no) amb el hashtag #Bloctusiasta. D’aquesta manera ens assegurem que el guanyador serà̀ un soci de BLOC CAFÈ i premiarem la seva fidelitat. De totes les imatges participants, guanyaran les 3 que més likes tinguin. Cada usuari pot participar amb més d’una imatge, però només podrà guanyar un premi. Només podran participar i guanyar aquelles persones que ja siguin sòcies de BLOC CAFÈ. Si alguna persona no sòcia, participa i és la que té més m’agrada a la seva imatge, quedarà desqualificada. Està prohibida la participació als menors de 18 anys. BLOC CAFÈ es reserva el dret de desqualificar fotografies per motius de decor i bona educació.
7. PREMI. El primer classificat guanyarà com a premi 1 quota mensual gratuïta a BLOC CAFÈ (valorat en 40 €); el segon rebrà un val de compra a la botiga BLOC CAFÈ (valorat en 20 €); el tercer classificat podrà gaudir d’un àpat a la cafeteria BLOC CAFÈ (valorat en 10 €). En cap cas es podrà bescanviar el valor dels premis en metàl·lic ni cedir-los a una altra persona. En cas que l’import total gastat del segon i tercer premi sigui major al valor del regal, el participant podrà afegir l’import que falti. Si l’import gastat en un sol cop a la botiga o cafeteria és menor que el guanyat, es perdrà aquest valor.
8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS. Una vegada finalitzat el concurs, s’informarà sobre qui han estat els 3 guanyadors, mitjançant un comentari a Instagram on se’ls etiquetarà. Els guanyadors es faran públics el 22 de gener 2018. Si algun dels guanyadors no accepta el premi abans del 29 de gener 2018, el regal passarà a ser del següent finalista.
9. CESSIÓ DE DRETS. Els participants al CONCURS cedeixen a BLOC CAFÈ tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. BLOC CAFÈ podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com a offline.
10. RESERVES I LIMITACIONS BLOC CAFÈ. es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar en el concurs. BLOC CAFÈ es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.
11. ACCEPTACIÓ. La participació al CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS.
12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el concurs i formar part de la nova base de dades de BLOC CAFÈ. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.
concurs instagram bloctusiasta