concurs 7 anys

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS. BLOC CAFÈ durà a terme un CONCURS dirigit a tots els membres del gimnàs d’escalada, denominat “Bloc 7 anys”, amb la finalitat de premira la fidelitat i esforç dels socis, així com intentar captar-ne de nous mitjançant les publicacions en mitjans online.

2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. El CONCURS es durà a terme dins del Principat d’Andorra.

3. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació en el CONCURS començarà el dia 1 de febrer 2018 i finalitzarà el dia 21 de maig 2018, ambdós dies inclosos.

4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS. El CONCURS es durà a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació en aquest CONCURS no implicarà cap despesa pel participant.

5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS. El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu al mateix gimnàs, així com a través de tots els mitjans online de BLOC CAFÈ: web, Newsletter, Facebook (https://www.facebook.com/BlocCafe/) i Twitter (https://twitter.com/Bloccafe).

6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. Per concursar, cal participar a un challenge al mateix gimnàs i intentar bàtre els records que facin els altres socis del gimnàs. D’aquesta manera ens assegurem que el guanyador serà̀ un soci de BLOC CAFÈ i premiarem el seu esforç i fidelitat. De tots els participants, guanyaran les 3 que més records aconsegueixin batre. Cada usuari pot participar amb més d’una prova, però només podrà guanyar un premi. Només podran participar i guanyar aquelles persones que ja siguin sòcies de BLOC CAFÈ. Està prohibida la participació als menors de 18 anys. BLOC CAFÈ es reserva el dret de desqualificar participants per motius de decor i bona educació.

7. PREMI. El primer classificat guanyarà unes sabates esportives Scarpa (escollides per BLOC CAFÈ); el segon i el tercer classificats tindran 3 sessions d’entrenament personal gratuïtes amb un monitor del gimnàs (designat per BLOC CAFÈ). En cap cas es podrà bescanviar el valor dels premis en metàl·lic ni cedir-los a una altra persona.

8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS. Una vegada finalitzat el concurs, s’informarà sobre qui han estat els 3 guanyadors, mitjançant un comentari a les xarxes socials del gimnàs i de forma personal o per telèfon. Els guanyadors es faran públics el 22 de maig 2018. Si algun dels guanyadors no accepta el premi abans del 28 de maig 2018, passarà a ser del següent finalista.

9. CESSIÓ DE DRETS. Els participants al CONCURS cedeixen a BLOC CAFÈ tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. BLOC CAFÈ podrà utilitzar lliurement la imatge del concursant o mencionar-ne el nom a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com offline.

10. RESERVES I LIMITACIONS BLOC CAFÈ. es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar en el concurs. BLOC CAFÈ es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.

11. ACCEPTACIÓ. La participació al CONCURS implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al CONCURS.

12. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el concurs i formar part de la nova base de dades de BLOC CAFÈ. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.